Polityka prywatności

Zarząd spółki HALOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bolkowska 2D / 41, 01-466 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048558, REGON 525935069, NIP 5223265608, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł,

 

§ 1. Cel Polityki Prywatności

 

 1. Celem Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest określenie zasad gromadzenia, przetwarzania, powierzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis od jego użytkowników. 
 2. Zadaniem Polityki jest zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 2. Administrator danych osobowych Serwisu


Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest: Halomed sp. z o.o. ul. Bolkowska 2d/41 01-466 Warszawa NIP 5223265608

 

§ 3. Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać
im następujące znaczenie:

 1. „RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 2. „Polityka” – oznacza niniejszą Politykę;
 3. „Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
 4. „przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
 5. „Serwis” - oznacza serwis internetowy dostępny pod obecnym adresem url na którym znajduje się niniejszy dokument
 6. „Użytkownik” - oznacza osobę fizyczną, zarówno posiadającą zarejestrowane konto w Serwisie, jak i nieposiadającą takiego konta, która przegląda Serwis lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.

§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Serwis nie przetwarza żadnych Danych Osobowych w przypadku Użytkowników, którzy tylko przeglądają Serwis.
 2. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Serwis pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach:
  a) gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do świadczenie na ich rzecz usług przez Administratora;
  c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika.
 4. Serwis zapewnia, że:
  a) co do zasady będą przetwarzane wyłącznie te Dane Osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania;
  b) dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami prawa;
  c) podejmuje on działania na rzecz zachowania bezpieczeństwa Danych Osobowych;
  d) umożliwia on osobom, których Dane Osobowe przetwarza, wykonywanie swoich praw;
  e) spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest przez niego należycie udokumentowane;
  f) stosuje on środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych Danych Osobowych.
 5. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w następujących celach:
  a) w celu obsługi konta i transakcji Użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych;
  b) w celu założenia konta dla Użytkownika oraz jego zarządzania;
  c) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
  d) w celach marketingowym, analitycznym i dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę;
  e) w celu wykrywania botów i nadużyć w usługach.


§ 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


§ 6.Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia względem Administratora:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
 2. prawo do przenoszenia przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika, tj. do otrzymania od Administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnieużywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;