Regulamin Halomed

Warszawa, 07.08.2023 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU HALOMED Sp. z o.o.

NR 1 Z DNIA 07.08.2023 r.

O USTANOWIENIU REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

Zarząd spółki HALOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bolkowska 2D / 41, 01-466 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048558, REGON 525935069, NIP 5223265608, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł,

 

niniejszym jednomyślnie postanawia przyjąć REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, o następującej treści

 

„REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

§1. Uwagi wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) został ustanowiony dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod firmą HALOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bolkowska 2D / 41, 01-466 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048558, REGON 525935069, NIP 5223265608, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą „HALOMED TELEMEDYCYNA”, adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, lok. 5, 05-082 Stare Babice (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).
 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Regulaminu i umowy spółki Podmiotu Leczniczego.
 4. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pośrednictwem portalu internetowego pod nazwą HALOMED.PL (dalej: „Portal”).
 5. Regulamin określa:
 • cele i zadania Podmiotu Leczniczego;
 • strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • warunki współdziałania Podmiotu Leczniczego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 • zasady udostępnienia dokumentacji medycznej;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

 

§2. Cele Podmiotu Leczniczego

 

 1. Głównym celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na rzecz osób fizycznych, korzystających lub mających potrzebę skorzystania ze świadczeń zdrowotnych (dalej: „Pacjent”).
 2. Celem Podmiotu Leczniczego jest również:
 • podejmowanie działań mających na celu promocję zdrowia;
 • organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą za pomocą Platformy.

 

§3. Zadania Podmiotu Leczniczego

 

 1. Podmiot Leczniczy realizuje następujące zadania:
 • diagnostyka Pacjentów za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • udzielanie indywidualnych konsultacji medycznych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • przepisywanie Pacjentom odpowiednich wyrobów medycznych, w szczególności wystawianie recept, w tym e-recept;
 • wydawanie Pacjentom zaleceń, w tym prognozowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
 • edukacja Pacjenta w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia;
 • współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 1. Podmiot Leczniczy realizuje swoje zadania poprzez osoby fizyczne, posiadające wymagane przez przepisy ustawy wykształcenie medyczne, współpracujące z Podmiotem Leczniczym w dowolnej formie, w tym również na podstawie podwykonawstwa.
 2. Podmiot Leczniczy może ponadto prowadzić działalność polegającą na procesie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą przy wykorzystaniu platformy telemedycznej udostępnionej przez Podmiot Leczniczy na Portalu (dalej jako: „Platforma”)

 

§4. Struktura organizacyjna Zakładu Leczniczego

 

 1. Zakład Leczniczy wykonuje działalność leczniczą pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, lok. 5, 05-082 Stare Babice oraz w miejscach przebywają aktualnie osoby fizyczne, udzielające świadczeń medycznych w imieniu Podmiotu Leczniczego (dalej: „Świadczeniodawcy”).
 2. Działalnością Zakładu Leczniczego kierują kierownicy, którymi są każdorazowi członkowie zarządu Podmiotu Leczniczego (dalej: „Kierownicy”)
 3. Zakład Leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pośrednictwem Świadczeniodawców posiadających wymagane przez przepisy ustawy wykształcenie medyczne, zatrudnionych w dowolnej formie, w tym również na podstawie podwykonawstwa.
 4. Zakład Leczniczy nie posiada odrębnych jednostek, ani komórek organizacyjnych. Zakład Leczniczy stanowi sam w sobie jednostkę organizacyjną.
 5. Kierownicy mogą wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za nadzór, koordynację i kierownictwo nad działalnością Zakładu Leczniczego.

 

§5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pozostałej opieki ambulatoryjnej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9) w następujących dziedzinach medycyny:
 • Choroby wewnętrzne (kod resortowy dziedziny medycyny – 07)
 • Neurologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 22)
 • Pediatria (kod resortowy dziedziny medycyny – 28)
 1. Podmiot Leczniczy może ponadto prowadzić działalność polegającą na procesie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą przy wykorzystaniu Platformy. W przypadku organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą Pomidot Leczniczy nie działa w tym zakresie jako podmiot leczniczy, zaś świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach przyjętych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 

§6. Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w szczególności za pośrednictwem Portalu Halomed.pl na którym Pacjent zakłada konto Pacjenta
 2. Miejscem udzielania danych świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy jest każdorazowe miejsce przebywania danych Świadczeniodawców udzielających danych świadczeń w imieniu Podmiotu Leczniczego na rzecz danych Pacjentów.
 3. W dowolnym momencie Pacjent może usunąć Swoje konto lecz dane historii leczenia, skierowań, e-recept są przetrzymywane przez okreś 5 lat od końca roku kalendarzowego

 

§7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w szczególności za pośrednictwem Portalu oraz poczty e-mail.
 2. Niezależnie od ust. 1, Podmiot Leczniczy  może organizować świadczenia zdrowotne wykonywane przez inne podmioty za pośrednictwem Platformy.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłączenie przez Świadczeniodawców, posiadających wymagane przez przepisy ustawy wykształcenie medyczne oraz inne wymagane przez prawo kwalifikacje zawodowe.
 4. Świadczenia udzielane są po uprzedniej rejestracji Pacjenta, która odbywa się za pośrednictwem formularza znajdującego się na Portalu i zarezerwowaniu terminu konsultacji.
 5. Komunikacja z Pacjentem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych odbywa się za pomocą Portalu lub poczty e-mail lub innej zdalnej formy komunikacji takich jak telefon, voip, video.
 6. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy przysługują wszelkie prawa przewidziane dla pacjentów w przepisach ustawy.
 7. Podmiot Leczniczy działając za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności udziela również transgranicznych świadczeń zdrowotnych. W związku z faktem, że podczas udzielania transgranicznych świadczeń zdrowotnych dochodzić będzie do przesyłania danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Podmiot Leczniczy zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Podmiot nie świadczy usługi na wystawianie recept na leki z grupy benzodiazepin i opioidów i przy próbie zamówienia takich środków lekarz ma obowiązek odrzucić zamówienie a pacjentowi nie przysługuje zwrot środków
 9. Podczas zamawiania więcej niż 1 leku na 1 recepcie nie ma możliwości zamawiania leków tego samego rodzaju wystepujących pod różną nazwą nie mających ze sobą związku. Zamówienie służy do zamawiania leczenia łączonego
 10. W przypadku źle wypełnionego wywiadu wstępnego, nie podania przyczyny ubiegania się o lek popartej dokumentacją lekarską lekarz ma prawo odrzucić prośbę nie widząc podstaw do wystawienia leku potencjalnie niebezpiecznego dla zdrowia np. leków psychoaktywnych.
 11. W przypadku gdy lekarz wykona Swoją pracę polegającą na obsłudze zlecenie i analizie wywiadu i nie będzie w stanie ocenić czy jest podstawa na wystawienie leku bez dołączonego zaświadczenia i dokumentacji medycznej pacjentowi nie należy sie zwrot środków z racji braku załączonej dokumentacji której Pacjent nie dodał świadomie a lekarz wykonał Swoją pracę

 

§8. Warunki współdziałania Podmiotu Leczniczego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie swojej działalności z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 2. Podmiot Leczniczy współpracuje wyłącznie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, które:
 • działają na podstawie i w granicach przepisów ustawy; oraz
 • są wpisane do właściwego rejestru; oraz
 • dają gwarancję należytego udzielania świadczeń zdrowotnych.
 1. W przypadku rozpoczęcia współpracy przez Podmiot Leczniczy z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą, Podmiot Leczniczy zawiera z tym podmiotem umowę w formie pisemnej, regulującą zasady tej współpracy w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Podmiot Leczniczy przekazuje innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacje medyczne związane z danym Pacjentem w następujących przypadkach:
 • gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraził na to świadomą i dobrowolną zgodę; lub
 • gdy przekazanie informacji jest konieczne w celu ochrony życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób; lub
 • gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń w imieniu Podmiotu Leczniczego; lub
 • gdy wymaga tego szczególnie uzasadniony interes Podmiotu Leczniczego lub Pacjenta; lub
 • gdy przekazanie informacji jest wymagane przez przepisy prawa lub prawomocną decyzję organu władzy publicznej lub prawomocne orzeczenie sądu.
 1. Podmiot Leczniczy udostępnia innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną danego Pacjenta w następujących przypadkach:
 • gdy wniosek w tym zakresie złożył Pacjent; lub
 • gdy dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; lub
 • gdy przekazanie dokumentacji jest wymagane przez przepisy prawa lub prawomocną decyzję organu władzy publicznej lub prawomocne orzeczenie sądu.

 

§9. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 1. Podmiot Leczniczy zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną Pacjentów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej.
 3. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:
 • Pacjentowi na jego wniosek; lub
 • przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta na jego wniosek; lub
 • małżonkowi, zstępnemu lub wstępnemu Pacjenta na jego wniosek, w przypadku gdy Pacjent znajduje się w stanie uniemożliwiającym mu lub znacznie utrudniającym mu złożenie takiego wniosku;
 • innym podmiotom, w przypadku gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się:
 • w drodze elektronicznej za pośrednictwem Portalu lub poczty e-mail; albo
 • w drodze pisemnej na adres: HALOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bolkowska 2D / 41, 01-466 Warszawa.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana zależnie od woli wnioskodawcy - w wersji elektronicznej – poprzez przesłanie jej na wskazany adres e-mail albo w wersji papierowej poprzez przesłanie jej kopii na wskazany przez daną osobę adres pocztowy.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po uprzednim złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o posiadaniu praw do otrzymania przedmiotowej dokumentacji oraz wykazania przez wnioskodawcę swojej tożsamości.
 3. Podmiot Leczniczy  może pobierać opłaty. Wysokość opłat określa cennik Podmiotu Leczniczego (dalej: „Cennik”), określony jest podczas procesu zamówienia jako pierwsza informacja przez koniecznością podawania żadnych danych osobowych. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie są pobierane, gdy przepis prawa zakazuje jej pobrania także przez podmiot niepubliczny.

 

§10. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

 

 1. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot Leczniczy oraz inne usługi świadczone przez Podmiot Leczniczy mają charakter wyłącznie odpłatny.
 2. Wysokość opłat za  świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot Leczniczy oraz inne usługi świadczone przez Podmiot Leczniczy określa poniższy cennik.
 3. Opłata za świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot Leczniczy oraz inne usługi świadczone przez Podmiot Leczniczy nie są pobierane, gdy przepis prawa zakazuje jej pobrania także przez podmiot niepubliczny.
 4. Cena za Konsultację z E-receptą od 59 do 69 zł, Cena za zwolnienie L4 podczas telekonsultacji od 99 zł, Cena za E-skierowanie podczas telekonsultacji od 79 zł, Cena za Teleporadę telefoniczną z E-receptą od 99 zł. Za odmowę realizacji usługi przez Lekarza z przyczyn które lekarz uzna za etyczne tj. nadużywanie leków, próby wyłudzania e-recept Pacjent nie otrzymuje zwrotu środków a usługa traktowana jest jako zrealizowana.
 5. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin od otrzymania zgłoszenia
 6. Pacjent nie ma prada odstąpić od umowy która jest usługą elektroniczą i pacjent powinen przed zakupem usługi sprawdzić czy realizacja usługi jest możliwa i czy nie łamie prawa polskiego
 7. W przypadku gdy lekarz zajmuje się już obsługą zlecenia nie ma możliwości rezygnacji z usługi oraz zwrotu środków z racji wykonania przez lekarza pracy określonej w umowie

 

§11. Obowiązywanie Regulamin

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2023 r.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są wyłącznie i jednostronnie przez Zarząd Podmiot Leczniczego w formie uchwały zarządu, podejmowanej większością głosów.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą po upływie 2-tygodnii od dnia ich ogłoszenia na Portalu.
 4. Każda osoba fizyczna, która chce rozpocząć współpracę z Podmiotem Leczniczym jako Świadczeniodawca, powinna dokonać uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Każda osoba fizyczna współpracująca z Podmiotem Leczniczym jako Świadczeniodawca, niezależnie od formy, czy to na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług jako przedsiębiorca (B2B) jest zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§12. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie stosunki prawne wynikające z Regulaminu lub z udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy podlegają wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.
 3. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla m. st. Warszawy.”

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wszystkie leki psychotropowe, nasenne i silne przedziwbólowe będą wystawiane wyłączenie podczas teleporady a pacjent jest zobowiązany do podanie IKP (Internetowego Konta Pacjenta) w celu weryfikacji czy został zdiagnozowany na zażywanie takich leków. W przeciwnym razie może spodziewać się odmowy otrzymania e-recepty na lek

2. Halomed nie wystawia e-recept na leki weterynaryjne

 

 

ZGODY MARKETINGOWE

1. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na powiadomienia sms i email do realizacji zamówionej usługi

2. Adres email i numer telefonu mogą być wykorzystywane do prowadzenia komunikacji elektronicznej z Pacjentem włączając kampanie promocyjne do Pacjentów portalu

3. W każdym momencie użytkownik może wycofać zgody marketingowe poprzez usunięcie konta pacjenta

4. Dane takie jak adres email, numer telefonu nie są udostępnianie podmiotom trzecim

DODAWANIE OPINII

1. Użytkownik może dodać opinie na temat danego lekarza określając ją gwiazdkami od 1 do 5 i dodając komentarz słowny

2. Dodając opinie użytkownik zezwala na zebranie adresu ip w celu powiązania go z kontem

3. Dodając opinie jako podpis będzie widoczne Imię Pacjenta